Zogniskowane Wywiady Grupowe – FGI i badania ilościowe w firmie

Prowadząc działalność komercyjną, w każdej branży, trzeba liczyć się z konkurencją i wyprzedzać jej kroki. Pomagają w tym różne badania rynkowe. Badania marketingowe umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie w branży, wiedzę oraz szansę podejmowania bardziej trafnych decyzji. Badania ilościowe dają odpowiedź na pytanie ile. Dają danę o skali zjawisk występujących w społeczności. Stosuje się je do oceniania np. segmentacji rynku, poznania otoczenia i postaw klientów. Natomiast badania jakościowe gwarantują sposobność zaznajomienia się z biegiem zakupu bądź skutecznością przekazu reklamy. Badania fokusowe (Zogniskowane Wywiady Grupowe – FGI) są jedną z technik badań jakościowych, polegającą na ocenie wypowiedzi badanych, uzyskanych w trakcie prowadzonej dysputy. Inną metodą badań jakościowych jest Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI), skoncentrowany na stawianiu pytań w celu zrozumienia motywacji, postaw, zjawisk i zachowań. Aby nasza firma była konkurencyjna trzeba analizować przyzwyczajenia konsumentów. Zatem wskazane jest zamówić badania – badania ilościowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.